توسعه صنایع و معادن کوثر

اعلام نیاز فناورانه

گام های طرح نیاز به ما

۱

طرح نیاز به صورت شفاف

در گام اول صاحب مسأله، نیاز خود را در جلسات متعدد با گروه های تخصصی ما به بحث می گذارد

۲

روش مناسب طرح مسأله

در گام دوم متخصصان گروه کوثر متناسب با فرم نهایی شده نیاز، روش پیگیری را انتخاب می کنند

۳

پیگیری نیاز در مسیر مناسب

در گام سوم متناسب با روش انتخاب شده در گام دوم طرح مسأله در مسیر درست اجرا و پیگیری می شود

۴

انتخاب راهکار نهایی

در گام چهارم راهکار های مناسب جمع آوری و در جلسات مشترک با ایده پردازان و صاحبان مسأله بررسی می شوند و بهترین راهکار انتخاب و قرارداد امضا می شود

نیاز نوآورانه مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.