توسعه صنایع و معادن کوثر

آگهی شناسایی پیمانکار جهت استخراج و فروش از معادن و کارگاه‌های معدنی