توسعه صنایع و معادن کوثر

آگهی مناقصه خرید سنگ فرآوری شده پ/۱۴۰۰/۲