توسعه صنایع و معادن کوثر

تجدید مناقصه شناسایی پیمانکار برای فعالیتهای جاده سازی اکتشافی